Ehliyet Sınavı Kuralları Ve Bilinmesi Gerekenler


Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28661 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Kanunuile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli, c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı, ç) (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Eğitim dönemi: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini, d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri, e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu, f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli (Mülga ibare:RG-19/10/2017- 30215) (…) kamyonu, g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü, ğ) Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren ve çift debriyaj sistemli minibüsü, h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti, ı) Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti, i) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti, j) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 11-35 kilovat arasında olan ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti, 2 k) Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya kamyoneti, l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti, m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü, n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı, o) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı, ö) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı, p) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, r) Kurs: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını, s) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü, ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları, u) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları, ü) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini, v) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini, y) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Döner sermaye işletmesi: 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre kurulan işletmeyi, z) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Güzergâh: Direksiyon eğitimi dersi programında belirtilen davranışları kazandırmaya, EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarında belirtilen davranışları ölçmeye elverişli, sertifika sınıfına uygun, akan trafikte sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış yaya ve/veya okul geçitlerinin yer aldığı, sınavın süresi içerisinde tek turda ve başlangıç noktasında tamamlanacağı şekilde düzenlenmiş, direksiyon eğitimi vermek ve sınav yapmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmış olduğu alan ve yolları, aa) (Ek:RG-19/10/2017- 30215)Harcama yetkilisi: Bakanlık merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdürünü veya onun anılan görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri, taşra teşkilatında ise il millî eğitim müdürünü veya onun bu görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri, 3 ab) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Özel MTSK Modülü: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile kursiyer bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını, ac) (Ek:RG-19/10/2017- 30215)Sınav dönemi: Özel MTSK Modülü üzerinden aynı kodla tanımlanan, bir veya birden fazla günde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınav günlerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri Kurslarda verilen eğitimin amacı MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir. Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika sınıfları MADDE 6 – (Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler: a) “M” sınıfı sertifika. b) “A1” sınıfı sertifika. c) “A2” sınıfı sertifika. ç) “A” sınıfı sertifika. d) “B1” sınıfı sertifika. e) “B” sınıfı sertifika. f) “BE” sınıfı sertifika. g) “C1” sınıfı sertifika. ğ) “C1E” sınıfı sertifika. h) “C” sınıfı sertifika. ı) “CE” sınıfı sertifika. i) “D1” sınıfı sertifika. j) “D1E” sınıfı sertifika. k) “D” sınıfı sertifika. l) “DE” sınıfı sertifika. m) “F” sınıfı sertifika. n) “G” sınıfı sertifika. (2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir. (3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince (Ek ibare:RG-7/3/2017-30000) akan trafikte direksiyon eğitimi dersinin başladığı tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir. Sertifika sınıflarının eğitim süreleri MADDE 7 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir: a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat, b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat, 4 c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat, ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat, d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat, e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat, f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat, g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat, ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir. (2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır. (3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, (Ek ibare:RG19/10/2017- 30215) ‘’D1’’, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez. (4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme yapar. (5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır. (6) (Değişik ibare:RG-22/2/2018-30340) Birinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır. (7) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilerek yazı ile kurs müdürlüğüne bildirilen kursiyerlerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girebilmesi için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. (8) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) (Mülga:RG-1/7/2018-30465) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması Kursların açılması MADDE 8 – (Değişik:RG-1/7/2018-30465) (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna; 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç, biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfında öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. (2) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır. Kurs binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir. Kursların kapatılması ve cezalandırılması MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez. 6 Kursiyer kaydı MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) ekinde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) belirlenir ve belgeler taranarak kursiyerin (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. (2) Kursiyerlerin kursa kaydı, (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim dönemine ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,
c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,
ç) (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Eğitim dönemi: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,
d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,
e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,
f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli (Mülga ibare:RG-19/10/2017- 30215) (…) kamyonu,
g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü,
ğ) Eğitim ve sınav aracı
(“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren ve çift debriyaj sistemli minibüsü,

h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti, ı)

Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti, i) (Değişik:RG-7/3/2017-30000)

Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti, j) (Değişik:RG-7/3/2017-30000)

Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 11-35 kilovat arasında olan ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti, 2 k)

Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya kamyoneti,

l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti,

m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü,

n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı,

o) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

ö) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı,

p) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

r) Kurs: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

s) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

u) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

ü) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,

v) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini, y) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Döner sermaye işletmesi: 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre kurulan işletmeyi, z) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Güzergâh: Direksiyon eğitimi dersi programında belirtilen davranışları kazandırmaya, EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarında belirtilen davranışları ölçmeye elverişli, sertifika sınıfına uygun, akan trafikte sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış yaya ve/veya okul geçitlerinin yer aldığı, sınavın süresi içerisinde tek turda ve başlangıç noktasında tamamlanacağı şekilde düzenlenmiş, direksiyon eğitimi vermek ve sınav yapmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmış olduğu alan ve yolları, aa) (Ek:RG-19/10/2017- 30215)Harcama yetkilisi: Bakanlık merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdürünü veya onun anılan görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri, taşra teşkilatında ise il millî eğitim müdürünü veya onun bu görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri, 3 ab) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Özel MTSK Modülü: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile kursiyer bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını, ac) (Ek:RG-19/10/2017- 30215)Sınav dönemi: Özel MTSK Modülü üzerinden aynı kodla tanımlanan, bir veya birden fazla günde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınav günlerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri Kurslarda verilen eğitimin amacı MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir. Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika sınıfları MADDE 6 – (Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler: a) “M” sınıfı sertifika. b) “A1” sınıfı sertifika. c) “A2” sınıfı sertifika. ç) “A” sınıfı sertifika. d) “B1” sınıfı sertifika. e) “B” sınıfı sertifika. f) “BE” sınıfı sertifika. g) “C1” sınıfı sertifika. ğ) “C1E” sınıfı sertifika. h) “C” sınıfı sertifika. ı) “CE” sınıfı sertifika. i) “D1” sınıfı sertifika. j) “D1E” sınıfı sertifika. k) “D” sınıfı sertifika. l) “DE” sınıfı sertifika. m) “F” sınıfı sertifika. n) “G” sınıfı sertifika. (2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir. (3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince (Ek ibare:RG-7/3/2017-30000) akan trafikte direksiyon eğitimi dersinin başladığı tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir. Sertifika sınıflarının eğitim süreleri MADDE 7 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir: a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat, b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat, 4 c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat, ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat, d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat, e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat, f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat, g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat, ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir. (2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır. (3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, (Ek ibare:RG19/10/2017- 30215) ‘’D1’’, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez. (4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme yapar. (5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır. (6) (Değişik ibare:RG-22/2/2018-30340) Birinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır. (7) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilerek yazı ile kurs müdürlüğüne bildirilen kursiyerlerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girebilmesi için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. (8) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) (Mülga:RG-1/7/2018-30465) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması Kursların açılması MADDE 8 – (Değişik:RG-1/7/2018-30465) (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna; 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç, biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfında öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. (2) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır. Kurs binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir. Kursların kapatılması ve cezalandırılması MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. (2) (Ek fıkra:RG-5/12/2015-29553) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında, (Değişik ibare:RG7/3/2017-30000) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları/il millî 5 eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri (Mülga ibare:RG-1/7/2018- 30465) (...) tarafından ve/veya savcılıkça bu durumun tespit edilmesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 123 üncü (Ek ibare:RG-22/4/2017-30046) maddesi ile 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır. (Ek cümle:RG-22/4/2017-30046) Ancak 2918 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde bahsedilen hafif para cezaları yerine, 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil Kurslara müracaat esasları MADDE 10 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır. Kayıtta istenecek belgeler MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden; 1) T.C. kimlik numarası, 2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği, 3) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf, 4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu, 5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir.


Ehliyet Sınavı Kuralları Ve Bilinmesi Gerekenler

2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI E-KILAVUZUNDA YAPILAN DÜZELTMELER

26 Aralık 2012 Tarihinde yayımlanan, 2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-Kılavuzunda yer alan hususlardan;
1- 10. Maddenin h bendinde belirtilen ifade tablodaki gibi değiştirilmiştir. Eski Hali (10. Madde h bendi) Yeni Hali (10. Madde h bendi)

Aday sınav başladıktan sonra tek/tüm derslerden sınava girdiğine bakılmaksızın ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir.
Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en az iki aday sınıfta kalacaktır (Bu süreler Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen hükümlere uygun olarak uygulanacaktır).

Aday sınav başladıktan sonra tek/tüm derslerden sınava girdiğine bakılmaksızın ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakikakala, (özürlü öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır.

2- Millî Eğitim Bakanlığı merkezi sistem sınavlarında adayların/öğrencilerin kullandığı sınav ücreti ile itiraz ücreti yatırma hesaplarında 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Aşağıda yeni banka hesabı bilgileri yer almaktadır. Bundan sonra yapılacak banka işlemlerinde aşağıdaki bankaların herhangi bir şubesine
hesapların dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA
Türkiye Vakıflar Bankası ANKARA/ Merkez şubesi
Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ ANKARA

Adaylar / öğrenciler; Yukarıda belirtilen bankaların şubeleri veya bu bankaların internet
bankacılığı üzerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, T.C.
kimlik numaralarına göre sınav veya itiraz ücretini yatıracaklardır.


1. GENEL AÇIKLAMALAR
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS); Karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü adaylarına yönelik, yazılı sınavları (test) ve uygulama sınavları kapsamaktadır. MTSAS, 81 il merkezinde, başvuru sayısının beklenenden ( Sınavda, Sınava girecek aday sayısı 500 den fazla olan, en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km den  fazla ve aday sayısı 200 den fazla olan) fazla olması durumunda Merkez Sınav Yürütme Komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır.
Aday, devam ettiği MTSK Müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.
Motorlu taşıt sürücü adaylar yazılı sınavları, MTSAS Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde yılda 7 kez yapılmaktadır.
Sürücü belgesi almak isteyen adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.
Aday, öncelikle bir MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamak zorundadır.
MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS’a girebilmektedir.
Aday, en fazla 5 (beş) yazılı, 5 (beş) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir.
Sınav döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır.
Adayın sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa 5 (beş) yazılı (test) ve 5 (beş) uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten adayın dosyası iptal edildiği için MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yaptırması gerekmektedir.
Aday, her sınavda başarılı olduğu derslerden muaf olup, bir sonraki sınavda başarısız olduğu derslerden sınava girecektir. Başarısız olduğu derslerin sınavına girebilmek için ayrıca sınav ücreti yatırması gerekmektedir.
Sınava girebilmek için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Adayın
sınava giremeyeceğini gösterir (Esaslar 4. Bölüm 6/12 a,b) yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa, sınav yapıldıktan 5 (beş) işgünü içerisinde ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir.
Belgelerin doğruluğundan aday, sisteme bilgililerin doğru işlenmesinden motorlu taşıt sürücü adayları kurs müdürlüğü ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri
sorumludur.
Sisteme girilen adres bilgileri ve aday fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerindikkatlice, doğru girilmesi gerekmektedir.
Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 3 (üç) ay içinde çekilmiş, renkli vesikalık olması, adayın yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir.

İlk defa yazılı(test) sınava girecek adaylar sertifika türlerine göre;
A1, A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;
İlk Yardım Bilgisi,
Trafik ve Çevre Bilgisi,
Motor ve Araç Tekniği Bilgisi,
H sertifika türünde;
İlk Yardım Bilgisi,
Trafik ve Çevre Bilgisi derslerinden sorumlu olacaktır.

Kara Yollarında Seyreden Belge Sınıfları ve Araçların Cinsi
Belge Sınıfı Araçların Cinsi
A1 Motorlu Bisiklet
A2 Motosiklet
A Motosiklet
B  Otomobil,Kamyonet
C  Kamyon
Ce  Çekici
E  Otobüs
F  Lastik Tekerlekli Traktör
G  İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar
H  Hasta ve Sakatların Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller

 
Bütün sertifika sınıflarında
 
İlk Yardım Dersi      Trafik ve Çevre Dersi      Araç Tekniği Dersi    Toplam Soru Sayısı     Sınav Süresi
             13                                 27                                     10                               50                          60 dakika
 
Yazılı sınav sonuçları açıklanmasını takip eden haftadan itibaren (cumartesi bitmezse pazar günü veya
takip eden diğer hafta sonları) uygulama sınavı yapılmaktadır

Sertifika farkı için sınava girecek adaylar, ilgili mevzuatta belirtilen derslerden sorumlu olacaktır.
Aday, yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olduğu takdirde sertifika almaya hak kazanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü on-line olarak Özel MTSK Modülünden sertifika kontrolü yaptıktan sonra sürücü belgesi düzenleyecektir.

2. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI
Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.
a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.
b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak (sürücü eğitimi
veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz).
d. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
e. Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Sürücü Olur Raporu” almış olmak.
f. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.
g. “Sürücü Olur Raporu”nu MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
h. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
ı. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
i. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yabancı uyruklu adaylardan;
a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığını belgelesi,
c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
d. “Sürücü Olur Raporu” nu MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
e. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.
b. Sınav tarihine kadar MTSK’ya devam ederek, teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlamak.

4. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ
Aday, 2013 yılı ve/veya her sınav dönemi için ayrı-ayrı olmak üzere 50.00 TL
KDV dahil MTSAS sınav ücretini (bu bedel her yıl için aday sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır.
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Aday, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen
başvuru süresi içinde MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.
T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır.
MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan adayların MTSAS başvurusu, adayın kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekontunu teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir.
Yabancı uyruklu adaylar, aldıkları geçici TC. kimlik numarası ile MTSK müdürlüklerine başvuracaklardır. Kurumlar bu numara ile Özel MTSK Modülünde
açılan ekrandan aday bilgilerini girecektir. Alınan bu numarayla aday bankayasınav ücretini yatıracak ve dekontunu MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

6. KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER
6.1. MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI
İŞLEMLER
a. MTSAS başvuru işlemlerini http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek MTSAS takviminde belirtilen süreler içinde
yapmak.
b. MTSK’ya kayıtları yapılan adayların gerekli bilgilerini (mevcut sürücü sertifika türü, belge numarası, adres ve özür bilgileri) http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden Özel MTSK Modülüne adayın T.C. kimlik numarası ile girerek sisteme süresi içerisinde kayıt etmek.
c. Sistemdeki aday bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa onaylamadan önce süresi içerisinde düzeltmek.
d. Düzeltme işleminden sonra adayın kaydını elektronik olarak sistemde  onaylayarak ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.
e. Başvuru işlemleri sırasında adayın 105x120 piksel boyutunda, 10 kilobyte geçmeyen, cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme aktarmak.
f. Adayları, yıpranmış ve/veya soğuk damgası bulunmayan nüfus cüzdanlarını (veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan) yeniletmeleri için uyarmak.
g. Adayın, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “fotoğraflı sınav giriş belgesi”ni sistemden almak, onaylamak, kurs
müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce adaya imza karşılığı teslim etmek.
h. Sistemden alınan “sınav giriş belgesini“ adaylara teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama
konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.
i. Adaya, sınav sırasında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya
başka sınıf sürücü belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.
j. Er ve erbaş olarak sınava girecek adayların askerlik görevini yaptığı birliğinde nüfus cüzdanı teslim alındıysa bu adaylara sadece “er ve erbaş
askeri kimlik kartı” ile sınava alınabileceklerini hatırlatmak.
k. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu adayın dosyasında saklamak.
l. Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri
binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak. Adaylara, yazılı sınav sonuçlarını duyurmak.

6.2. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
İlçe millî eğitim müdürlükleri, kursiyerlerin dosyalarını sistem üzerinden incelerken dikkat edecekleri hususlar:
a. Adayın, kimlik bilgilerinin (adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, v.b.) doğruluğunu kontrol etmek.
b. Adayın, sürücü belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek.
c. Adayın, kursta aldığı eğitimle sınava gireceği sertifika türünün uyup uymadığını kontrol etmek.
d. Adayın, başvurduğu sertifika türünün doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek.
e. Adayın, varsa mevcut sertifika bilgisinin doğru girilip girilmediğini kontrol etmek.
f. Adayın, kaçıncı sınav hakkını kullandığını sistem üzerinden kontrol etmek.
g. Adayın, kursa devam edip etmediğini kontrol etmek.
h. Adayın, teorik ve uygulama eğitimi derslerini sınav tarihinden önce tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmek.
i. Sınava girecek adaylara a i t liste ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmek.
j. Adayın gireceği sertifika türüne uygun “sürücü olur raporunun” eksiksiz olduğunu kontrol etmek.
k. Yabancı uyruklu adayların banka dekontunu ve diğerevraklarını incelemek.
l. Adayın bilgi ve belgelerinde eksiklik varsa başvuru süresi içerisinde kurs müdürlüğünden tamamlanmasını istemek.
m. Sınava ilk defa girecek adayların, MTSK Müdürlüklerince Özel MTSK Modülünden girilen bilgilerini süresi içerisinde sistem üzerinden onaylamak.
n. İlk yazılı sınav hakkını kullanan ve başarısız olan adayların, daha sonraki haklarını kullanmak üzere sınav ücretlerini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmaları halinde, onay işlemine gerek kalmadan başvurularını kabul etmek.
o. Yatakta tedavi gören ve doktor raporu alarak yazılı veya uygulama sınavlarına giremeyen adayların rapor bilgilerini sınav tarihinden itibaren
ilk 5 (beş) işgünü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlemek.
p. Adayın, nüfus bilgilerinde (mahkeme kararı, evlenme, boşanma vs. gibi) bir değişiklik olmuşsa ve MTSK müdürlüğünce bu durum yazılı olarak
bildirilmişse, sistem üzerinden aday bilgilerini güncellemek.
r. Adayların, yazılı sınav sonuçlarını sistemden almak.
s. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra uygulama sınavını il millî eğitim müdürlüğü’ nün belirlediği takvime göre yapmak.
t. Uygulama sınav sonuçlarını sisteme girerek onaylamak (veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığından onaylama sonrası değiştirme işlemi
yapılamaz).
u. Uygulama sınavına girecek olan adayların yer alacağı Ek–9 listesini Özel MTSK Modülünden almak ve uygulama sınav komisyonuna vermek.

6.3. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için, il genelinde uygulama sınavını ilçeler arası sınav tarihlerini de dikkate alarak Özel MTSK Modülündetanımlamak.
b. İlçenin uygulama sınav sonuçlarını onaylanıp onaylanmadığını, sisteme girerek kontrol etmek.
c. MTSAS yazılı sınav uygulaması için il sınav organizasyon çalışmalarını yapmak.
d. İşitme engelli adaylar için, sınav salonunda görevlendirilecek öğretmenlerin öncelikle işaret dili bilen ve Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli
öğretmen personelden, yoksa il/ilçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasından görevlendirme yapmak.
e. Ortopedik engeli olan adaylar sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara
yerleştirilmektedir. Engelli adayın ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlatmak.

6.4. BAKANLIĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. MTSK müdürlüklerinin aday bilgilerini girebilmeleri için MTSAS takviminde belirtilen tarihler arasında Özel MTSK Modülünü açmak.
b. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin onaylayarak gönderdiği aday bilgilerini sistemden alarak sınav içinsalon yerleştirilmelerini yapmak ve kurs
müdürlüklerinin sınav giriş belgelerini Özel MTSK Modülünden alabilmelerini sağlamak.
c. Yazılı sınavı, merkezi sistemle MTSAS sınav takviminde belirtilen tarihlerde yurt genelinde yılda 7 (yedi) kez uygulamak.
d. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden sistem üzerinden alınan hatalı işlemlerin (Sınav giriş belgesi üzerinde farklı resim olması, adaya ait bilgi
ve/veya sertifika türünün yanlış olması vs.) düzeltmesini yapmamak.
e. Sınav sonrası sınav değerlendirmesini yaparak sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden adaylara duyurmak. Ayrıca,
Özel MTSK Modülü aracılığıyla MTSK müdürlüklerinin sınav sonuçlarının çıktısını almasını sağlamak.
f. Aday MTSAS sınav ücretini her yıl ve/veya her sınav dönemi için (sınav maliyetlerinde değişiklik olması durumunda) ayrı-ayrı belirleyerek il millî
eğitim müdürlüklerine duyurmak.

7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Aday MTSK Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen şartlar taşınmıyorsa ve 17. maddede istenilen belgeler tamamlamamışsa,
b. Aday teorik ve uygulama eğitimini tamamlamamışsa,
c. Mevcut 5 (beş) yazılı ve 5 (beş) uygulamalı sınav hakkını aday doldurmuşsa,
v. Sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan adayın rapor bilgileri, sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş)
iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlenmemişse,
d. MTSAS takvimine uygun olarak gönderilen yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan adaylar için 1 (bir) sınav hakkı işlenmemişse,
adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8. ENGELLİ ADAYLAR
Engelli adaylar sürücü belgesi almak isterlerse, 26 Eylül 2006 tarih ve 26301sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” esaslarına göre MTSAS’agirebilecektir. Engelli adayların MTSAS Modülüne engel bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, adayın resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nu MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Bu belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nun bir nüshası MTSK müdürlükleri tarafından adayın dosyasında saklanacaktır.
Engelli adaylar için sınav esnasında madde 6.3 (d) ve (e) bentlerinde belirtilen tedbirler alınacaktır.

9. SINAV GİRİŞ BELGESİ
a. Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede adayın salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği sınav bölgesi
(il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada
sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.)  Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve YEĞİTEK Ölçme
Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının uygun görüşü ile adayınsınav yeri değiştirilebilir.
b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK’nın adı ilesınav tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri vetarihi bulunur.
c. İlçe milli eğitim müdürlüğü, MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî
eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini
mühürleyecektir. MTSK Müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi
üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.
d. Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
e. Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.

10. SINAV UYGULAMASI
a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları “MTSAS sınav takviminde ”belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır
(saat 11.00’ den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava alınmayacaktır).
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır
bulunacaktır.
c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az
iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanı, pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda
geçerli değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim etti ise sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınav
alınabilecektir.
e. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz
sayılacaktır.
f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı
sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
g. Aday, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı
bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına
göre yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır.
h. Aday sınav başladıktan sonra tek/tüm derslerden sınava girdiğine  bakılmaksızın ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav
bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en az iki aday sınıfta kalacaktır (Bu süreler Merkezi Sistem Sınav
Yönergesinde belirtilen hükümlere uygun olarak uygulanacaktır).
i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve
fotoğraflı cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir.
j. Aday cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
k. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka mürekkepli kalemle imzalanacaktır.
l. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
m. Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını
soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik
okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
o. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce
okunacaktır.
p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
r. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya çekilmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya
analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır).
s. Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekildealmayacaktır.
t. Aday sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon görevlilerince işaretlenecektir.
u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan YEĞİTEK Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına gönderilen sınav evrakı
kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
v. Sınav bitiminden sonra;
i) Adaylar, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav
komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile
kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek
ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda  bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı YEĞİTEK tarafından geçersiz
sayılacaktır.

11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,
b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,
c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması (emniyet görevlilerine haber verilecek),
d. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,
e. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
f. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
g. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),
h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve
defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,
i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
j. Fotoğraflı cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,
k. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),
l. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi, durumunda Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlâl edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların ilgili derslerinin cevapları iptal edilir.
Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı
durumlarla ilgili olarak adaya işlem yapılmışsa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanak ve raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

13.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, bu adresten Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları
linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.
Ayrıca, MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve
adaylara tebliğ edecektir.

14. SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru  ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle YEĞİTEK’e yapılacaktır.
b. Adaylar, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10
TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz
başvuruları dikkate alınmaz.
d. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulama yoluyla durumunu öğrenebilecektir.
e. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
f. İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan
dilekçeler dikkate alınmayacaktır.